Banking & Financial Services

Audit Director (Performance Audit)

Full Time

Wales Audit Office have an exciting opportunity for an Audit Director (Performance Audit) to join the team

Location: Wales

Salary: Competitive base salary of £76,000-£79,000 on appointment with progress subject to performance (top of salary band is £94,000)

Audit Director (Performance Audit) – The Role:

We are looking to recruit to an Audit Director (Performance Audit) role, holding primary responsibility for a portfolio of performance audit work, including studies, thematic reviews and the development of proper arrangements for work approaches.

The postholder will be expected to contribute to the development and delivery of the wider audit services work programme. However, they would also have lead responsibility for one of three performance audit teams and for research and development activity in a sector (currently local government, communities, housing, and education).

Audit Director (Performance Audit) – Benefits:

– 33 days holiday entitlement per annum + 8 days’ public holidays

– Civil Service Pension Scheme- MyCSP (employee contribution rate 7.35%: employer contribution rate 30.3%)

– Relocation of up to £8,000

The closing date for applications is 26 January 2022 at midnight.

To submit your application for this exciting Audit Director (Performance Audit) role, please press ‘Apply’ now to be redirected to our website.

Lleoliad: Cymru

Cyflog: Cyflog sylfaenol cystadleuol o £76,000-£79,000 ar benodiad gyda chynnydd yn amodol ar berfformiad (y band cyflog uchaf yw £94,000)

Cyfarwyddwr Archwilio (Cyfrifon)- y rôl

Rydym am recriwtio i swydd Cyfarwyddwr Archwilio (Archwilio Perfformiad), sy’n bennaf gyfrifol am bortffolio o waith archwilio perfformiad, gan gynnwys astudiaethau, adolygiadau thematig a datblygu trefniadau priodol ar gyfer dulliau gwaith.

Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gyfrannu at y ddatblygiad a’r ddarpariaeth rhaglen waith ehangach y gwasanaethau archwilio. Fodd bynnag hefyd, bydd ganddynt gyfrifoldeb arweiniol dros un o dri tîmau archwilio perfformiad ac am weithgareddau datblygu ac ymgysylltu yn unrhyw sector (llywodraeth leol, cymunedau, tai ac addysg).

Cyfarwyddwr Archwilio (Cyfrifon)- Pecyn

33 diwrnod o hawl i wyliau y flwyddyn + 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus

Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil- MyCSP (cyfradd cyfraniadau cyflogeion 7.35%: cyfradd cyfraniadau cyflogwyr 30.3%)

Adleoli hyd at £8,000

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 26 Ionawr 2022 am hanner nos